Thomassen coaching.

Coaching op alle levensgebieden voor mensen met een stoornis binnen het autistisch spectrum.

Thomassen coaching.
Thomassen coaching.
Thomassen coaching.
Missie

De missie van Thomassen coaching is een bijdrage leveren aan een wederzijds proces van integratie in de maatschappij en acceptatie van mensen met een conditie in het autismespectrum. Ik ga uit van de kracht van mensen en zie bijzondere gaven in de mens die autisme heeft. Door deze sterke kanten naar voren te laten komen kan iemand met autisme volledig meedraaien in de maatschappij. De coaching is gericht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en groei naar meer zelfregie.

Visie

Thomassen coaching staat voor maatwerk, wat inhoudt dat ik jou zorg en ondersteuning bied in alle facetten van het leven waarbij jouw wensen, behoeften en mogelijkheden de belangrijkste uitgangspunten vormen. Autisme heeft invloed op alle facetten van het leven. Maatwerk kan dan ook bestaan uit coaching op alle levensgebieden, zoals werk, studie, dagbesteding, huishouden, persoonlijke verzorging, financiƫn, sociale contacten, relaties, gezondheid en wonen. Het uitgangspunt blijft: de leefgebieden die goed gaan, hoeven niet gecoacht te worden.

Maatwerk.

Wat goed gaat, hoeft niet gecoacht te worden.

Maatwerk.
Maatwerk.
Maatwerk.
Praktische informatie

Thomassen coaching werkt via PGB (Persoons Gebonden Budget). Zodra de PGB beschikking is afgegeven starten we zo snel mogelijk met de begeleiding. De aanvraag van een PGB gaat via de gemeente. Thomassen coaching kan jou ondersteunen in de aanvraag hiervan.

Voor het aanvragen van een PGB doorloop je de volgende stappen:

1

Neem contact op met jouw wijk­team en vraag een keu­ken­ta­fel­ge­sprek aan. Op de web­site van jouw ge­meen­te vind je meer in­for­matie over de wijk­teams en hoe een keu­ken­ta­fel­ge­sprek aan te vragen is. Som­mige ge­meen­ten han­te­ren een aan­meld­for­mu­lier, an­de­ren niet. Thomassen coaching kan aan­we­zig zijn tij­dens dit keu­ken­ta­fel­ge­sprek.

2

Als de ge­meen­te het met jou eens is dat er pro­fes­si­o­ne­le be­ge­lei­ding no­dig is ge­ven ze hier­voor een in­di­ca­tie af, met deze in­di­ca­tie kun je zorg ont­van­gen. Ie­der­een die WMO zorg ont­vangt, be­taalt sinds 2015 een ei­gen bij­dra­ge aan de ge­meen­te. De ei­gen bij­dra­ge be­taal je uit ei­gen mid­de­len en mag dus niet van­uit zorg­geld be­taald worden. De ei­gen bij­dra­ge is in­ko­mens­af­han­ke­lijk en wordt ge­ïnd door het CAK (Cen­traal Ad­mi­ni­stra­tie­kan­toor). Op de web­site van het CAK kun je de hoog­te van je ei­gen bij­dra­ge be­re­­ke­nen.

3

Kies in o­ver­leg met het wijk­team de zorg­ver­le­ner waar­van je zorg wilt ont­van­gen. Thomassen coaching biedt een vrij­blij­vend ken­nis­ma­kings­ge­sprek. Aan dit ge­sprek zijn geen kos­ten ver­bon­den.

Voor meer informatie: neem gerust contact op!

Welkom.

Neem con­tact op voor meer in­for­ma­tie of een vrij­blij­vend ken­nis­ma­kings­ge­sprek.

Welkom.
Welkom.
Welkom.